Memorandum Aliancie za zrušenie „Green dealu“

Týmto sa chceme prihlásiť k myšlienke, že tzv. „Green deal“, ktorý nám vnucujú neomarxistické elity, extrémistické- najmä mimovládne organizácie, mainstreamové médiá, aktivistickí politici, ale aj niektorí vedci, je rýchlou cestou k deindustrializácii Európy, vedie k strate osobných slobôd, je cestou do energetickej chudoby a vôbec k celkovému úpadku jedného z najrozvinutejších regiónov sveta – Európy. „Green deal“ je nerealizovateľná fikcia aktivistických politikov, ktorého korene nachádzame v totalitnom neomarxizme a nasledujúcich derivátoch neomarxizmu, z ktorých jeden je aj „Green deal“. 

Je nesporné, že „uhlíková daň“ je len nástrojom na ochudobňovanie obyvateľov Európy končiacou sa stratou majetku. Plánovaná „uhlíková neutralita“ je len jednou z ciest, ako občania Európy prídu o majetok, vrátane nehnuteľnosť, keďže chudobnejšia časť z nich nebude schopná platiť „uhlíkovú daň“, ani zvýšené náklady na vykurovanie a energie, potrebné ku každodennému životu. Ďalej táto daň zvýši neúmerne ceny pohonných hmôt s následnou likvidáciou dopravy tovarov, osobnej dopravy a celkovo zlikviduje dopravu v Európe ako takej.

Je nesporné, že tzv. emisné povolenky vôbec neplnia svoj účel, stali sa len a len nástrojom obchodovania a ziskov. Nevidíme žiadny prínos v tom, že napríklad Čína zo ziskov obchodovania s týmito povolenkami stavia aj uhoľné elektrárne.

Je nesporné, že „Green deal“ už dnes zvyšuje a naďalej zvýši náklady pre  poľnohospodárov do tej miery, že sa stanú konkurencie neschopnými v porovnaní s poľnohospodármi z krajín, ktoré nemajú „Green deal“, ani jemu podobné idey. 

Je nesporné, že „Green deal“ už dnes zvyšuje a naďalej zvýši náklady pre producentov v živočíšnej výrobe. Myšlienka nahradiť chýbajúce produkty v živočíšnej výrobe importom z krajín, ktoré nemajú „Green deal“, na druhej strane využívajú pri rastlinnej výrobe GMO technológie, vrátane pesticídov a insekticídov, ktoré sú v EÚ zakázané, keďže škodia ľudskému zdraviu, ani jemu podobné idey zo zámoria, len poukazuje na nezmyselnosť „Green deal“ v tomto ohľade a hlúposť jeho autorov. Atmosféra planéty Zem je spoločná a neexistuje oddelená atmosféra pre napr. Južnú Ameriku a pre Európu.

Je nesporné, že „Green deal“ vytvára obrovský priestor pre našich konkurentov  v takmer každom segmente hospodárstva z krajín, ktoré niečo podobné, ako „Green deal“ nemajú, alebo podobné idey realizujú s rozumom a prihliadnutím na ekonomické podmienky obyvateľov svojho regiónu.

Je nesporné, že momentálne žiadna krajina v Európe nie je schopná vybudovať takú energetickú infraštruktúru, aby v Európe mohla prevážiť doprava postavená na požiadavkách „Green dealu“, napríklad v elektrifikácii automobilov. Sme odhodlaní ukončiť nezmyselné šikanovanie výrobcov spaľovacích motorov a ich užívateľov s nezmyselnými emisnými normami pre cestné vozidlá a zastaviť túto šikanu pri norme Euro 6. Elektromobilita nesmie byť presadzovaná násilne a musí byť ponechaná na rozhodovaní sa užívateľov automobilov.

Je nesporné, že snaha prejsť na obnoviteľné energetické zdroje je zo svojej podstaty nerealizovateľná. Navyše, ani jeden tzv. „obnoviteľný“ zdroj energie nie je taký, aby nepoškodzoval a nedevastoval životné prostredie, vrátane ekotopov a biotopov.  Kruhmi „Green dealu“ presadzovaná orientácia len na obnoviteľné energetické zdroje, je v prírodných a klimatických podmienkach Európy nerealizovateľná. Sme za prehodnotenie úlohy tzv. obnoviteľných energetických zdrojov v energetickom mixe a objektívne posúdenie ich reálnej kapacity a využiteľnosť v jednotlivých krajinách s prihliadnutím na geografické špecifiká – ako je dĺžka slnečného svitu, priemerné teploty, vzdušné prúdenie atď. Stále platí, že jedinou „čistou“ energiou je energia z jadra. 

Je nesporné, že „Green deal“, naopak – posilní znečisťovanie atmosféry prepravou tovarov a komodít chýbajúcich kvôli „Green dealu“, cez oceány. Ďalej – jednotlivé segmenty ideológie „Green dealu“ vyžadujú detskú prácu pri získavaní surovín pre batérie do elektromobilov, veterné elektrárne zásadným spôsobom narúšajú migráciu vtákov, ale aj vysokej zveri, malé vodné elektrárne menia biotopy a ekotopy, „polia“ zo solárnych panelov narúšajú tiež biotopy a ekotopy, pri veľkých plochách takisto aj ovplyvňujú  lokálne hydrologické podmienky a podobne. Napríklad, spracovanie surovín a výroba batérií do elektromobilov je energeticky náročné a zatiaľ nevieme, ako tieto batérie likvidovať bez dopadov na životné prostredie.

Je nesporné, že symptomatickým sprievodným znakom klima-alarmizmu a klima-aktivizmu je neexistencia dopadových štúdií na nezmyselne prijaté opatrenia, ale aj na plánované nezmyselné opatrenia. Keďže, robiť dopadové štúdie na nezmyselné opatrenia je nezmysel, je potrebné realizovať dopadové štúdie na racionálne opatrenia, ako sú najmä adaptačné opatrenia.

Je nesporné, že Európa v žiadnom prípade nemôže produkciou CO2 prispievať ku globálnemu otepľovaniu. Celkový obsah CO2 v atmosfére Zeme je 0,04%. Do celkovej ročnej produkcie CO2 planéty Zem, človek prispieva 4%. Pokiaľ tých 4% vezmeme ako celok, Európa do neho prispieva 9,3%. Celkovo teda Európa prispieva k ročnej produkcii CO2 planétou Zem cca. 0,37%. Už len z týchto čísiel musí byť jasné, že „Green deal“ v Európe je nezmyslom a pavedeckou, ideologickou konštrukciou. 

Je nesporné, že CO2 je plynom, ktorý je pre život na Zemi absolútne nevyhnutný. Bez CO2 by na Zemi život nebol. Napríklad – pre rastliny, aj poľnohospodárske, je optimálna hodnota CO2 5x vyššia, ako je dnes. Pri obsahu CO2 v atmosfére 150-200ppm fotosyntéza prestáva. Dnešná hodnota je 421ppm.

Je nesporné, že medzi vedcami neexistuje jednoznačná zhoda v tom, že CO2 spôsobuje otepľovanie planéty. Sme presvedčení, že finančné prostriedky, potrebné na nezmyselnú realizáciu „Green dealu“ v Európe, je potrebné presunúť na adaptačné opatrenia, keďže reálne sa Zem otepľuje, lebo klíma na planéte Zem sa periodicky mení. Vytvára to nové výzvy pre poľnohospodárov, medicínu, vodné hospodárstvo, energetiku, pre život človeka ako takého. 

Na záver vyjadrujeme obavu, že nadchádzajúce voľby do EP sú poslednou možnosťou, ako zastaviť nezmyselnú deštrukciu Európy pomocou „Green dealu“ a zvrátiť súčasne samovražedné smerovanie EÚ. 

Preto vyhlasujeme: 

Našim záujmom je ochrana životného prostredia tak, aby táto ochrana korelovala s ochranou zdravia, kvality života a životnej úrovne obyvateľov EÚ. Sme presvedčení, že je možné a nevyhnutné nájsť pri ochrane životného prostredia rozumný kompromis medzi činnosťou človeka a prostredím v ktorom žije. Taký kompromis, ktorý nebude devalvovať ani kvalitu životného prostredia, prírody a krajiny, ale ani kvalitu života človeka v krajine. Toto by malo byť cieľom rozumnej politiky ochrany životného prostredia v Európskej únii. Vyzývame všetkých voličov v členských krajinách EÚ, aby prišli k júnovým voľbám a svojim hlasom zabránili tomu, aby sa Európa stala skanzenom a tragickou pripomienkou toho, kam vedú ideológie, ktoré sú arogantnosťou svojich autorov nadradené nad zákony fyziky, biológie a celkovo – nad zákony prírody. 

Prijatím tohto memoranda preukazujeme odhodlanie presadzovať v EP zrušenie „Green dealu“. Či už prostredníctvom našich poslancov v jednotlivých frakciách, alebo vo frakcii samostatnej. Toto memorandu je otvorené a môže sa k nemu prihlásiť akákoľvek strana, ktorá sa stotožňuje s jeho obsahom.

Autorom Memoranda je RNDr. Ján Baránek, predseda slovenskej politickej strany Zdravý rozum.

Zastavme spoločne Green deal

Pridajte sa k nám

Podpis memoranda

Údaje označené * sú povinné. Po odoslaní súhlasu Vám príde e-mail s odkazom na ktorý je potrebné kliknúť a potvrdiť súhlas s memorandom. Ak nepríde, skontrolujte „spam“ zložku.
Ak chcete vyplniť tento formulár, povoľte vo svojom prehliadači JavaScript.
Kto ste?
Dátum narodenia
Pohlavie

Po odoslaní Vám príde e-mail s odkazom na ktorý je potrebné kliknúť a potvrdiť súhlas s memorandom.

We are proud to work with these companies